Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Formlar / Dokümanlar

» Konu Grup Başlığı Kod Numarası Listesi

» Fuarlara İlişkin Yapılan Yazılı ve Görsel Tanıtım, Reklam ve İlanlar ile Fuar Katalogları ve Davetiyeler

» TOBB Banka Hesap Numaraları

 

 

Fuarlara İlişkin Yapılan Yazılı ve Görsel Tanıtım, Reklam ve İlanlar ile Fuar Katalogları ve Davetiyeler

(Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar, Md. 16)

 

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 16 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Fuar Takvimi’nde yer alan bir fuara ilişkin yapılan yazılı ve görsel tanıtım, reklam ve ilanlar ile fuar katalogları ve davetiyelerinde "BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR" ibaresine aşağıda belirtilen biçimde yer verilmesi zorunludur.

 

İbarenin tamamı büyük harfle kalın olarak Times New Roman fontu kullanılarak, aşağıda belirtilen yazı puntolarından daha küçük olmayacak şekilde kolaylıkla okunabilir biçimde yazılacaktır.

 

Fuar Davetiyelerinde : 8 Punto
El İlanlarında : 8 Punto
Fuar Kataloglarının Ön Kapağı Üzerine :10 Punto
Tam Sayfa Gazete İlanlarında : 12 Punto
Yarım Sayfa Gazete İlanlarında : 10 Punto
Yarım Sayfadan Daha Küçük Gazete İlanlarında : 8 Punto
Tam Sayfa Dergi İlanlarında : 10 Punto
Yarım Sayfa ve Daha Küçük Dergi İlanlarında : 8 Punto
Satış Broşürleri ve Fuar Katılım Sözleşmelerinde : 10 Punto
Sokak İlanlarında (Billboard, Bez Afiş vb.) : 72 Punto

 

Not: İlanın boyutlarına göre bahse konu ibare birden fazla satırdan oluşacak şekilde ilgili ilana yerleştirilebilir.

 

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar’ın 15 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, düzenleyicinin, düzenleyeceği her bir fuar için yaptırması zorunlu olan "üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası", sigortaya konu olan tazminat limitleri asgariden;

 

- Şahıs Başına Bedeni : 100.000,-TL
- Olay Başına Bedeni : 500.000,-TL
- Olay Başına Maddi : 100.000,-TL

 

limitleri kadar olacak şekilde, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde akdedilecektir.

 

Sigorta poliçesi ile sigorta priminin tamamının ödenmiş olduğunu gösterir belge, Esaslar’ın 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen diğer belgelerle birlikte, fuar kapanış tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, fuar düzenleme başvurusu yapılmış olan Oda / Borsaya teslim edilecektir.

 

Bahse konu sigortayı yaptırmadığı tespit edilen düzenleyicinin ise, Esaslar’ın 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, teminatının yarısı Birliğe irat kaydedilecektir.

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA