Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

IPA Türk Malı Belgesi


07.12.2012 / Duyurular

 

Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi’nin 2009 yılı Ekim ayından itibaren yapılan toplantılarında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın, malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara değinilerek, ilgili düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.


Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde, o dönemki isimleriyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Merkezi Finans İhale Birimi ile Birliğimiz temsilcilerinin iştirakleri ile toplantılar yapılmıştır.IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kuralları”na göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “tercihsiz menşe kuralları” ile ilgili madde hükümleri esas alınarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesi örnek alınmak suretiyle, halen bu amaçla kullanımda olan ancak Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine, yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve ayrıca belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinin gerekliliği ilgili mercilere vurgulanmıştır. Anılan Bakanlık ve kurumlarca, kuruluş yasamız gereğince, söz konusu belgenin basımının ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslarının, mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak Birliğimizce hazırlanması kararı alınmıştır. AB Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Merkezi Finans İhale Birimi ile diğer kurumlar tarafından öngörülen hususlar dikkate alınarak Birliğimizce “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Türk Malı Belgesi” hazırlanmış ve Birliğimiz Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Ayrıca, belge basımı ile ilgili süreç tamamlanmış olup, basılan belgeler Birliğimizce Odalarımıza gönderilmek üzere hazırlanmıştır. Birliğimiz tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Kasım 2012 Perşembe günü itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. Odalarımızın, Türk Malı Belgesi için 1 Kasım 2012 tarihine kadar belge taleplerini Birliğimize iletmeleri ve 1 Kasım 2012 tarihinde belge satışına başlayacak şekilde hazır olmaları gerekmektedir.   Odalarımız tarafından, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren 1 Şubat 2013 tarihine kadar, Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebilecektir. Firmaların taleplerine veya Odaların tercihlerine göre, Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebilecektir. Geçiş süreci olan 1 Kasım 2012 – 1 Şubat 2013 tarihleri arasında, her iki belgenin de kullanılması ile Türk Malı Belgesi kullanımında yaşanabilecek aksaklıklarla ilgili olarak nihai karar AB Bakanlığınca verilmek üzere gerek Birliğimiz, gerekse AB Bakanlığı tarafından, firmalarımızı mağdur etmeden aksaklıklara hızlı bir biçimde çözüm bulunabilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Türk Malı Belgesi’nin kullanımı esnasında yaşanabilecek her türlü aksaklığın, Birliğimize ivedilikle yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren, yürürlükteki Yerli Malı Belgesi’nin onaylanması sırasında da ekte verilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”ın Belge Onayı ile ilgili 9 uncu maddesinin, 8 inci fıkrasının ilk beş paragrafı ile 9 uncu fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü paragraflarında yer alan onay esnasında ibraz edilebilecek belgelerin belirtildiği hükümler uygulanacaktır. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren, IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeyecektir. 

 

 


-  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin  Usul ve Esaslar (21/06/2013)
 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA