Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hakkımızda

HAKKIMIZDA
 
Küresel bağımlılık olarak adlandırılabilen yeni dünya düzeninde, işletmeler artık ulusal pazarların ötesinde, uluslararası pazarlar için de üretime yönelmektedirler. Uluslararası rekabetin her geçen gün hızlandığı bu yeni dünya düzeninde, ülkemizin ihracatı için öngörülen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi bakımından özel sektörün asli temsilcisi olarak Birliğimiz, dış ticaret ve özellikle, ihracat strateji ve politikalarının belirlenmesi, dış ticaret mevzuatının uluslararası kurallar ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulması ve uygulanması yönünde çalışmalar yapmaktadır.
 
Tercihli ticaret düzenlemeleri özellikle bölgesel düzeyde süratle yayılmaktadır. Avrupa Birliği ile uygulanan Gümrük Birliği, değişik ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, uluslararası anlaşmalar takip edilmekte, uluslararası ve bölgesel ekonomik kuruluşların, ülkemizin dış ticaretine, tacire ve sanayiciye etkileri incelenmekte ve gerekli bilgiler üyelerimize aktarılmaktadır.
 
 
GÖREVLERİMİZ
 
1) Dış ticaret,  menşe kuralları,  menşe-dolaşım belgeleri ve gümrük ve ekonomik etkili gümrük rejimleri ve benzeri mevzuat ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 
2) Dış ticaret stratejileri, politikaları ile gümrük ve ekonomik etkili gümrük rejimleri, mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili konularda resmi kuruluşlarda yapılan toplantılara ve çalışmalara katılmak, oda ve borsalarımızın görüşlerini derlemek, özel sektör görüş, öneri ve sorunlarının sunulmasını sağlamak,
 
3) Kambiyo rejimi, serbest bölgeler, sınır ticareti, konularında talep edilen çalışmaları yürütmek,

4) Oda ve borsaların bilgi taleplerini cevaplamak,
 
5) Yeni mevzuat değişiklikleri ve uygulamalar hakkında oda ve borsaları bilgilendirmek, oda ve borsalarımızın görüşlerini derlemek,  değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara iletmek,
 
6) Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarında çıkan sorunları belirlemek ve resmi kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
 
7) Yurt dışından gelen bilgi taleplerini cevaplandırmak,
 
8) İlgili kamu kuruluşları tarafından istenilen bilgi veya görüş taleplerini cevaplandırmak,
 
9) Yurtdışındaki firma ve kuruluşlardan gelen ticari, mali ve teknik nitelikteki teklif ya da talepleri Türkçeye çevirerek Internet üzerinden ve yazılı yayın  vasıtasıyla firmalarımıza duyurmak,
 
10) Firmalarımızın ihracat ve işbirliği tekliflerini Internet üzerinden dünyaya duyurmak ve bu tekliflerden derlenen İngilizce aylık bültenleri e-posta yoluyla düzenli olarak diğer ülkelerdeki ticaret ve sanayi odalarına, ticaret müşavirliklerimize vb. göndermek,
 
11)  Birliğimize çeşitli kanallardan gelen uluslararası ihale ilanları ile bazı yurtdışı ihaleler hakkındaki 'erken uyarı' niteliğindeki bilgileri, yabancı ülkelerin ihale mevzuatına dair bilgileri vb. Internet üzerinden yayımlamak,
 
12) Türk firmalarının diğer ülkelerin ekonomisi ve ticareti hakkında ihtiyaç duydukları bilgilerin karşılanabilmesine yardımcı olmak için Birliğimize güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri Internet üzerinden yayımlamak,
 
13) Birliğimizce basımı yapılan dolaşım ve menşe belgelerinin satış ve onayına ilişkin usul ve esaslar hazırlamak ve yürürlüğe koymak,  uygulama programları oluşturmak,  uygulamaların öngörülen esaslar çerçevesinde yürütülmesini takip etmek, gerekli görülmesi halinde sözkonusu düzenlemeler üzerinde gerekli değişiklikler yapmak veya yapılması yönünde ilgili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak,
 
14) İhracat kredileri ve alternatif dış ticaret finansman araçlarının yaygın ve etkin kullanımının sağlanması yönünde, ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara iştirak etmek, üyelerimizi bilgilendirmek, uygulamalarda çıkan sorunları belirlemek, bu konularda ilgili kuruluşlara görüşleri ve talepleri iletmek,
 
15) İkili bazda yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları veya çok taraflı ticaret anlaşmalarını ve müzakereleri takip etmek, bu anlaşmalar doğrultusunda dış ticaret mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında iş çevrelerinin bilgilendirilmesi ve Oda ve borsalarımızdan alınan bilgi ve görüş taleplerini karşılamak,
 
16) Türkiye dış ticaretinin, makro ve sektörel düzeyde gelişmelerini takip etmek, ilgili kamu kurum ve kuruşlardan gerekli bilgileri temin etmek, rapor, görüş ve önerilerimizi iletmek,
 
17) Kamu kuruluşları tarafından yürütülen veya yeni oluşturulan, dış ticaret ile ilgili kurul ve komitelerde temsil edilmek, özel sektörün görüşlerini derlemek ve ilgili kurumlara iletmek,
 
18) Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek,
 
19) Genel Sekreterlik Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA