Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mayıs 2006

Mayýs 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

ÖZEL SEKTÖRÜN ÇATI ÖRGÜTÜ TOBB'UN BÝR YILDA GERÇEKLEÞTÝRDÝÐÝ FAALÝYETLER
Küresel ekonominin önemli bir aktörü olmaya baþlayan Türkiye'nin özel sektör temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, küresel bir oyuncu olmanýn gereklerini, yýl içinde yaptýðý faaliyetlerle ortaya koydu.

 

TOBB'DAN HABERLER

ÇEK CUMHURBAÞKANI KLAUS DA TÖRENE KATILDI
Çek Cumhuriyeti Sanayi Konfederasyonu TOBB ile iþbirliði anlaþmasý imzaladý
 
MAHMUT ABBAS, TOBB'DA
Filistin, BÝS projesini istiyor
 
KOSOVA ÝLE ÝLÝÞKÝLER
Kosova Sanayi Bakaný Duollu geldi
 
 
 
 
MOÐOLÝSTAN'DAN AB TÜYOSU
Moðol Bakan Jargalsaikhan, TOBB'da
 
 
YEREL AKADEMÝSYENLERLE AB ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ
AB müzakere sürecine katký için akademisyenler sahaya iniyor
 
 
 
 
HÝSARCIKLIOÐLU, ENERJÝ ÇALIÞTAY'INA KATILDI
Türkiye'nin acilen enerji çeþitliliðine gitmesi gerekiyor
 
1 ÝÞ DÜNYASINA MESAJLAR
Týklayýnýz
 
1 SAÐDUYU ÇAÐRISI
Türkiye-AB KÝK, Güneydoðu Anadolu'da yaþanan terör olaylarýný kýnadý
 
12. ULUSLARARASI KAMU ALIMLARI SEMPOZYUMU
"Kamu alýmlarýnda rekabet saðlanmazsa sürdürülebilir kalkýnma mümkün deðil"
 
1 HÝSARCIKLIOÐLU, ODA VE BORSALARI ZÝYARET ETTÝ
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, nisan ayý içinde gittiði Mersin, Adapazarý, Çorum, Afyonkarahisar, Edirne, Diyarbakýr ve Nevþehir'de açýlýþ ve ödül törenlerine katýldý
 

TURÝZM

 

GÖRÜÞ

SANAYÝ VE TÝCARET BAKANI ALÝ COÞKUN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, ülke menfaatlerini her þeyin üstünde tutarak, ülkeyi kalkýndýracak politikalarýn her zaman içinde yer alýrken, günlük kýsýr çekiþmelerin dýþýnda kalarak doðrularýn yanýnda yer alýp, yanlýþlarla mücadele sürdürürken hiçbir siyasi ve ideolojik görüþün gölgesini üstüne düþürmemeyi hedeflemiþtir
 

GÜNCEL

 
1 SOSYAL GÜVENLÝKTE DEÐÝÞÝM
SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðý birleþtirildi
 
1 TEKNOPARKLAR ÇALIÞIYOR
Gelecek umudumuz teknoparklardaki etkinlikler, giriþimcileri memnun ediyor
 

ÝNCELEME

 

GENÇ BAKIÞ

 

YARARLI ÝNTERNET
Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý'nýn ihracatçýlara yönelik açtýðý özel siteyi ziyaret etmelisiniz

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Güncel ve teorik ekonomi kitaplarý...

 
 
1 TEKNOLOJÝ
Fotoðraflarýnýz için farklý printer seçenekleri
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
TÜRKÝYE'DE 9,6 MÝLYON MOTORLU ARAÇ YOLLARDA
Dünyada 850 milyon, Türkiye'de 9,6 milyon motorlu araç yollarda
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
Amerikan ekonomisini eleþtiren Dr. Jeffrey Sachs, "Kuzey ülkeleri yüksek gelir düzeyleri, saðlam ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrarla sosyal hizmetleri baþarýlý bir þekilde birleþtirdi ve bunlarýn da ötesinde yüksek yönetim standartlarýna ulaþtýlar" diye görüþ belirtiyor.
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Bir önceki sayýda küçük ve orta ölçekli giriþimcilikte yaptýðý gözlemleri anlatan ve bu yapýnýn nasýl evrimselleþtiðine iliþkin saptamalarda bulunan Dr. Rüþtü Bozkurt, bu sayýmýzdaki yazýsýnda, küçük ve orta ölçekli giriþimlerin gündemini belirleyen temel unsurlar üzerinde duruyorAdınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA