Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Görevler

 

1) “Finansman”, “Üretim ve Kalite Yönetimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Enerji Verimliliği”, “Kümelenme” gibi KOBİ’lerin rekabet gücünü artırıcı konular ile ilgili araştırmalar yapmak ve KOBİ’ler ile KOBİ temsilcisi kuruluşların yararlanabileceği raporlar hazırlamak,


2) KOBİ’leri bilgilendirmek amacı ile “Finansman”, “Üretim ve Kalite Yönetimi”, “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Enerji Verimliliği”, “Kümelenme”  gibi KOBİ’ler için önemli konularda konferans ve paneller vb. toplantılar (KOBİ Zirvesi vb.) düzenlemek,


3) KOBİ’lerle ilgili gerek ulusal gerekse de uluslararası toplantılara katılmak, sektörel ve bölgesel veriler toplayıp, bu verilerden politika oluşturucu bilgiler elde etmek,


4) KOBİ’lerin işletme faaliyetleri ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında Odalardan görüş almak ve KOBİ’leri bu doğrultuda bilgilendirmek,


5) KOBİ’lere yönelik olarak işletme faaliyetleri konusunda pratik bilgileri kapsayan kitapçık, broşür vb. hazırlamak, Odalarımız ve Kurum/Kuruluşlar aracılığı ile dağıtmak,


6) Ülke genelindeki KOBİ’lerin sorunlarının çözümüne ve verimliliğinin artmasına yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve yayınlamak,


7) TOBB’un çeşitli kuruluşlarla KOBİ’lere yönelik olarak yürüttüğü projelere katılmak ve gerekli çalışmaları yapmak,


8) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında TOBB bünyesinde yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,


9) YOİKK KOBİ Teknik Komitesi, Ar-Ge Teknik Komitesi ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi çalışmalarının takibini sürdürmek ve bu konularla ilgili TOBB bünyesinde bulunan çalışma gruplarının raportörlüğünü yapmak,


10) Türkiye’nin KOBİ politikalarını ortaya koyan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı dokümanının oluşturulması sürecine katılım sağlamak, Birliğimizin sorumlu/ilgili olduğu eylemler ile ilgili çalışmalar yürütmek,


11) Çeşitli kuruluşların KOBİ’ler ile ilgili hazırladıkları çalışmalar/raporlar hususunda gerekli makamlara görüş bildirmek,


12) Başbakanlık genelgesi ile kurulmuş olan KOBİ Bilgi sitesini (www.kobi.org.tr) KOBİ’lerin yararlanacağı bilgiler ışığında sürekli güncellemek ve sitenin yöneticiliğini yapmak,


13) Odaların ve üyelerinin karşılaştığı ve Birliğimize ilettiği sorunları ilgili Kurum/Kuruluşlara ileterek çözüm yolları oluşturulmasına katkı sağlamak,


14) İştiraklerimiz arasında yer alan Kredi Garanti Fonu ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş faaliyetlerini takip etmek ve gerektiğinde bu kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmak,


15) Yurtdışından gelen heyetlere Türkiye’deki KOBİ’lerin genel durumu ile KOBİ Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vermek,


16) Avrupa Birliği’nin KOBİ’lerle ilgili program ve uygulamalarının (Avrupa İşletmeler Ağı, Küçük İşletmeler Şartı, Avrupa KOBİ Haftası vb.) takibini yapmak,


17) KOSGEB İcra Komitesi toplantıları için hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, gerekli olduğunda katılım sağlanması ve alınan kararların takibini yapmak,


18) Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek, sorumluluğu içerisindeki tüm çalışanları TOBB menfaatleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde sevk ve idare etmek


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA