Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Temmuz 2006

Temmuz 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

 

ÝHRACAT AYDAN AYA ARTIYOR
Bu yýlýn ilk yarýsýnda ihracat, 39 milyar 409 milyon 837 bin dolar oldu

 

TOBB'DAN HABERLER

 

ULUSLARARASI TRAFÝK
Geçen ay TOBB bir çok yabancý üst düzey konuðu aðýrladý

 Litvanya Cumhurbaþkaný Adamkus
 OECD Baþekonomisti Cotis
 Ýtalyan Bakan Bonino 
Fransa Dýþ Ticaret Delege Bakaný Lagarde
 Avustralya Kýbrýs Temsilcisi Short ve Avustralya Ankara Büyükelçisi Dunn 
HollandaEkonomi Bakanlýðý Temsilcileri ve Hollanda'nýn Ankara Büyükelçisi Kurpershoek

 
 
 
CEO'LARIN TÜRKÝYE ÝLGÝSÝ
Yatýrým Danýþma Konseyi 3. kez toplandý
 
 
 
 
 
 
 
 
TURÝZM
 
 KIRÞEHÝR
Zengin kültürüyle turistik çekim merkezi olan Kýrþehir'de sanayi de geliþiyor
 

GÖRÜÞ

 
ALÝ COÞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, "Tasarýmýn önemi artýyor" baþlýklý yazýsýnda, endüstriyel tasarýmýn ülke kalkýnmasýnda ve yaþam kalitesinin arttýrýlmasýndaki önemine deðinerek, strateji öneriyor
 

GÜNCEL

 
 
 FIRTINA DÝNDÝ MÝ?
Son ekonomik dalgalanmalar...
 

ÝNCELEME

 
 
 TOBB ETÜ FARKI
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, eðitimde sanayi-üniversite iþbirliðine anlam katan eðitim modeliyle, öðrenciyi dünya rekabetine hazýrlamayý hedefliyor
 

GENÇ BAKIÞ

 
 

YARARLI ÝNTERNET
Turizmdeki geliþmeleri internetteki sitelerden de takip edebilirsiniz

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
TOBB'un sübvansiyonlar üzerine bastýrdýý bir kitap ve ayrýca TOBB ETÜ'nin ilk kitabý okuyucusunu bekliyor

 
 
1 TEKNOLOJÝ
Teknolojik ürünler hizmetimizde
 
1 BÝLÝÞÝM
Þimdi moda, kurumsal bloglar...
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 
RÖPORTAJ
 
 TÜRKÝYE GÝYÝM SANAYÝCÝLERÝ DERNEÐÝ (TGSD) BAÞKANI AYNUR BEKTAÞ:
Aynur Bektaþ, tekstil ve hazýrgiyimin Türkiye için stratejik olduðunu belirtiyor.
 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
Dr. Jeffrey Sachs, gönüllü örgütlerin Milenyum Kalkýnma Hedefleri'ni bireysel harekete dönüþtürmek için zamanýn geldiðini söylüyor: "Politikacýlarý beklemek zorunda deðiliz. Çok kýsa zamanda hastalýk, açlýk ve yoksulluða karþý mücadele eden gönüllüler ordusu oluþacaktýr."
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Bilimin bize öngörme etkinliði saðladýðýný söyleyen Dr. Rüþtü Bozkurt, "Öngörme ve önlem alma disiplini; merak düzeyi, ilgi derinliði, ortamýn uygunluðu, yapýnýn ve sistemin iþlerliði ve sistemin kendini yeniden üretebilecek kaynaða sahip olmasý gibi bileþenlerden oluþur." görüþünü aktarýyor.Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA