Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Şubat 2006

Þubat 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERDOSYA

 ÝNOVASYON BÜYÜMEYÝ ATEÞLÝYOR
Türk firmalarý inovasyonu keþfetti. Bir sivil insiyatif olan Ulusal Ýnovasyon Giriþimi, yakýnda kamuoyuna inovasyon konusunda raporlar sunacak. Çalýþmalar Türkiye'nin inovasyon sayesinde, rekabet edebilir ülkeler arasýnda, önünün açýk olcaðýný ortaya koyuyor
 

SÖYLEÞÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ VE DÜNYADAKÝ GELÝÞMELERLE ÝLGÝLÝ GÖRÜÞLER
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, 2006 yýlýnýn ilk röportajýný Dünya Gazetesi Yayýn Yönetmeni Osman Arolat ve Ankara Temsilcisi Barýþ F. Parlak'la yaptý
 

TOBB'DAN HABERLER

 TÜRKÝYE-TACÝKÝSTAN ÝÞ FORUMU YAPILDI
Tacikistan Cumhurbaþkaný Ýmamali Þaripoviç Rahmanov TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile görüþtü
 
 
 
 AVUSTURYALI ÝÞADAMLARI 2006'YI TÜRK YILI ÝLAN ETTÝ
Avusturya Federal Ekonomi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Schenz, TOBB'u ziyaret etti
 
 TUNUS'LA TURÝZM ÝÞBÝRLÝÐÝ OLANAKLARI ARAÞTIRILIYOR
Tunus Sanayi Enerji ve KOBÝ Bakaný Atýf Chelbi, TOBB'da turizmde iþbirliði istedi
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASO'DA TÖREN
Ekonomi dünyasý Ankara Sanayi Odasý kutlamalarýnda bir araya geldi
 

TURÝZM

 

GÖRÜÞ

 

ÝNCELEME

 
 
 
 TÜRKÝYE'YÝ ENERJÝDE CÝDDÝ SIKINTILAR BEKLÝYOR
Enerji üretimi konusunda önlemler alýnmalý
 

GENÇ BAKIÞ

 
 
 
 TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistikler
 
 ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 

RÖPORTAJ

 

YAZARLAR

 
 JEFFREY SACHS
Dünyada yoksulluðu yenebilmenin ana unsuru olarak teknolojik devrimlerin önemine vurgu yapan Dr. Jeffrey Sachs, Ekonomide verimin artýrýlma ve Afrika'da verimsiz topraklarýn daha verimli hale getirilmesi için teknolojiden yararlanmak gerektiðini belirtiyor
 

 RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt, yazýsýnda, "Kendimize liderlik etmesini öðrenemezsek, kendimizle baþa çýkamaz, o zaman baþkalarý ile olan iliþkilerimizi saðlýklý bir temel üzerinde geliþtiremeyiz, insan ve sermaye kaynaklarýmýzý üretim sürecinde etkin kullanamayýz" diyorAdınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA