Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ocak 2006

Ocak 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERDOSYA

 2006, UMUT YILI
Ekonomi, yeni yýlda nasýl etkilenecek ? Sektörler 2006'ya iliþkin ne tür önlem aldýlar ?

 
 2006 BÜTÇESÝ NE GETÝRECEK?
Trakya Üniversitesi ÝÝBF Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoðlu deðerlendirdi.


TOBB'DAN HABERLER

 BAÞBAKAN ERDOÐAN, TOBB'DA
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, TOBB Yönetim Kurulu'nun 2005 yýlýndaki son toplantýsýna katýldý
 
 HÝSARCIKLIOÐLU JAPONYA BAÞBAKANI ÝLE GÖRÜÞTÜ
Japonya Baþbakaný Koizumi'ye Filistin Serbest Bölgesi'ni anlattý
 
 
 
 
 
 
 
 
 TARIM VE HAYVANCILIKTA AB'YE HAZIRIZ
Denizli'de en modern hayvan pazarý açýldý
 
 

TURÝZM

 
 SAVATLI GÜMÜÞ ÝÞLEMECÝLÝÐÝ
Vanlý gençler geleneksel mesleði öðreniyor
 

GÖRÜÞ

 

GÜNCEL

 
 
 

ÝNCELEME

 

GENÇ BAKIÞ

 
 YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Eðitici kitaplarýn tanýtýmlarý
 
 
 
 
 ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz.
 
 

RÖPORTAJ

 KAYSERÝ MÝLLETVEKÝLÝ MUSTAFA ELÝTAÞ
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaþ ile yapýlan Röportaj.
 

YAZARLAR

 
 JEFFREY SACHS
"Yolsuzluðu kim durduracak?" Her ülkenin þikayet ettiði olgu hep bu soruyla ifade edilir. Dr. Jeffrey Sacsh da yolsuzluk konusunu irdeliyor. Çünkü, yolsuzluk, sadece yoksul ülkeler deðil, tüm dünyadaki insanlarým yaþam kalitesini olumsuz etkiliyor.
 

 RÜÞTÜ BOZKURT
Artvin üzerine deðerlendirme yapan Dr. Rüþtü Bozkurt, kendisine gelen dileklerden yola çýkarak uyarýyor: Ülkemizi daha aydýnlýk geleceklere taþýmak istiyorsak, insan ve sarmaye kaynaklarýmýzýn üretim sürecinde etkin ve verimli kullanýlmasýný saðlamalýyýz.


 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA