Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Nisan 2006

Nisan 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

SANAYÝDE DÖNÜÞÜM SORUÞTURMASI
Ülkemizde imalat sanayisi alanýnda faaliyet gösteren iþletme sayýsý 235 bin dolayýnda bulunuyor. Ancak Avrupa Birliði üyelik sürecinde öne sürülen koþullara yaklafþk 1000?iuyabiliyor.

 
BAÞYAZI

ÜRETÝMDE KATMA DEÐER SAÐLAMALIYIZ
Týklayýnýz.

 
DOSYA
TOBB BAÞKANI RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU?NDAN MESAJ: KOMÞUNUN YAPTIÐINA DEÐER KATMAYA ÇALIfÞN
Önümüzdeki dönemde sanayimizin rekabet gücünü artýrmaya yönelik adýmlarýn atýlmasý için mevcut zihniyetin deðiþmesi gereklidir.

TOBB'DAN HABERLER

ABD TEMASLARI
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu dünya ekonomisine yön veren liderlerle görüþtü
 
 
 
POLONYA ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ
Ticari potansiyel güçlendirilecek
 
 
AVRASYA ÜLKELERÝ ZÝRVESÝ
II. Avrasya TSO Zirvesi yapýldý
 
 
 
 
 
 
 
HÝSARCIKLIOÐLU, DÜZCE'DE
TOBB Baþkaný, bölgesel ve sektörel teþvik uygulamasýna geçilmesini istedi
 

TURÝZM

 

GÖRÜÞ

ALÝ COÞKUN
Sanayi Ekonomik Forum'un yazarý Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, kayýt dýþý ile mücadelede gelinen boyutu açýklýyor
 
 

GÜNCEL

 

ÝNCELEME

 
ÝÞ MAKÝNELERÝ
Sektör geçen yýlý 2,5 milyar dolarý aþkýn ciro, 1,6 milyar dolara yakýn yatýrým ve 500 milyon dolara yakýn ihracatla kapattý
 

GENÇ BAKIÞ

 

YARARLI ÝNTERNET
Ýnternetteki KOBÝ'lere rehber adresler

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Ekonomiyle ilgili olmazsa olmaz kitaplar

 
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistikler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 

RÖPORTAJ

 
PROF DR. TAHSÝN KESÝCÝ
Türk eðitim sistemine getirdiði yeniliklerle köklü üniversiteler arasýnda kendisine yer edinen TOBB ETÜ?nün Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, Ekonomik Forum?un sorularýný yanýtladý
 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
Bolivya?da devlet baþkanlýðýný solcu Morales?in kazanmasý, Amerika ekonomi çevrelerinde tartýþmalara neden oldu. Dr. Jeffrey Sachs ?acaba bu, solun Latin Amerika?da yükseliþi mi ya da zengin petrol yataklarý devletleþtirilecek mi? sorularýnýn cevaplarýný soruþturuyor
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Ýþletmelerin geçirdiði evrimleþme üzerine gözlemlerini aktaran Dr. Rüþtü Bozkurt Türkiye'deki küçük ve orta ölçek iþyerlerinin geçirdiði evrimin en çarpýcý olan aþamasýnýn 1998 yýlýnda Asya'da baþladýðýný, 2000'li yýllardaki krizin ise tamamen ülkemizin kendi iç dinamiklerinden oluþtuðunu yazýyor.Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA