Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mart 2006

Mart 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERDOSYA

III. TÜRKÝYE BÖLGESEL VE SEKTÖREL EKONOMÝ ÞURASI YAPILDI
Bölge bölge, sektör sektör, ekonomik sorunlar ve çözüm önerilerinin rapor özetleri
 

TOBB'DAN HABERLER

STRATEJÝ ÇALIÞMALARI
TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu ve TOBB yüksek Ýstiþare Kurulu toplandý
 
 
 
 
BURKÝNA FASO ÝLE TÝCARET
Türk iþ aleminden destek istediler
 
 
 
 
 
 
 
 

TURÝZM

 

GÖRÜÞ

 

GÜNCEL

 
 
 
ÖDENEK YETMEDÝ
Bazý kuruluþlarýn bütçesi sapma gösterdi
 

ÝNCELEME

 

GENÇ BAKIÞ

 

Yararlý internet YARARLI ÝNTERNET
Tavukçuluk sektörü "kuþ gribi" nedeniyle zor dönem geçirdi. Markalý tavukçuluktan bir zarar gelmeyeceðini kamuoyuna Gazeteci Uður Dündar duyurdu. Dündar'ýn uyarýlarý internette de yer alýyor

 

Yöneticinin kitaplýðý YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Türk ekonomisiyle ilgili ilginç ve önemli kitaplar tanýtýlmaya devam ediyor

 
 
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistikler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
Ýþ teklifleri ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 

RÖPORTAJ

 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
Son dönemlerin dünya gündeminde "ekonomik yaptýrýmlar"var. Dr. Jeffrey Sachs, Hamas'ýn icraatlarýný görmeden yaptýrýmlar uygulanmasýný eleþtiriyor. Zira, yardýmý kesmek Ýsrail ve Filistin arasýnda kalýcý barýþý saðlamak yerine daha da karmaþaya yol açar, görüþünde
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt, iyi niyet ve ahlaki tutarlýlýk konusunda uyarýlarda bulunuyor. "Bildiklerimiz ile söyleyebildiklerimizin arasý açýlýyor mu?" baþlýklý yazýsýnda "Önemli olan aileden okula, þirketten topluma, insana fýrsat kullanmayý saðlayacak sistemi kurmak" diyorAdınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA