Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Kasım 2006

Kasým 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

 

SANAYÝCÝ ÝNOVASYONA ODAKLANDI
Ýnovasyonun yaygýnlaþtýrýlmasý anlamýnda oda baþkanlarýna neler yaptýklarýný sorduk

 
BAÞYAZI
 
ÝYÝ YÖNETÝLEN RÝSK KRÝZ DOÐURMAZ
Birinci ve en temel risk, 2006 yýlýnda milli gelirin yüzde 8'ini aþmasý beklenen cari açýktýr.
 

TOBB'DAN HABERLER

 
MERKEL, TÜRKÝYE?DE
Almanya Baþbakaný Angela Merkel, TOBB ve TÜSÝAD iþbirliði ile düzenlenen Türk - Alman Ekonomi Forumu'na katýldý
 
EUROCHAMBRES 100. GENEL KURULUNU YAPTI
TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu üçüncü kez Eurochambres yönetimine seçildi
 
AB RAHATSIZ OLMALI
Paris TSO Baþkaný'nýn da katýldýðý toplantýda konuþan Hisarcýklýoðlu, düþen kamuoyu desteðine dikkat çekti
 
BÜYÜMEDEN VAZGEÇÝLEMEZ
IMF heyetleri TOBB?u ziyaret etti
 
DERVÝÞ'LE GÖRÜÞME
Kemal Derviþ, Hisarcýklýoðlu ile görüþtü
 
ICC TÜRKÝYE TAHKÝMÝ ANLATTI
ICC Türkiye Milli Komitesi, uluslaarasý tahkimi Türk iþ dünyasýna anlattý
 
VERÝMLÝLÝK ÖDÜL GETÝRDÝ
MPM, yýlýn iþadamlarýný seçti
 
YILIN AHÝSÝ
Kayseri esnaf ve sanatkarlarý, Hisarcýklýoðlu'nu yýlýn ahisi seçti
 
KADINLARIN BAÞARISI
Artvin'de en çok vergi verenler listesinin baþýnda kadýnlar geliyor.
 
TEKÝRDAÐ TEMEL ATTI
Tekirdað TSO hizmet binasý temeli atýldý
 
ÝLK TOPLANTI YAPILDI
TOBB Türkiye Sektör Meclisi Baþkanlarý ilk toplantýsýný yaptý
 
KAMUOYUNA GÜZEL MESAJ
Hisarcýklýoðlu, CNNTürk'e konuþtu: Türkiye, yýldýzýnýn parladýðý dönemde
 
TURÝZM
 
 TOKAT
Ballýca Maðarasý, yaz kýþ ziyaretçi akýnýna uðruyor
 

GÖRÜÞ

 
ADEM ÞAHÝN
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Adem Þahin, kamu-özel sektör iþbirliklerini yazdý
 
ÝÞ KONSEYLERÝ
 
DR. YILMAZ ARGÜDEN: BAÞARI EÞÝK YAKALANDIÐINDA GELÝR
Türk-Kuzey Amerika Ýþ Konseyleri Koordinatör Baþkaný Dr. Yýlmaz Argüden Ekonomik Forum'a konuþtu
 
GÜÇLÜ FÝKÝRLER
 
OTOMOTÝV SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA
TOBB Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi Baþkaný Ahmet Bayraktar ile TOBB Türkiye Otomotiv Ticareti Meclisi Baþkaný Yüksel Mermer, sektörü deðerlendirdi.
 
ÝNCELEME
 
FÝYAT KÝÞÝSELLEÞTÝRMESÝ
Yeni bir ürün piyasaya sürüldüðünde, fiyatý doðru belirlemek, karlýlýðý artýrýyor
 
AT SEPETE
Satýnalma davranýþlarý araþtýrýldý
 

GÜNCEL

 
TOBB ETÜ ANITKABÝR'DE
TOBB ETÜ'lüler Anýtkabir'i ziyaret etti
 
 ATIK SÝSTEMÝ ÝÞLÝYOR
Atýk borsasý sitesi yenilendi
 
GENÇ BAKIÞ
 
 ÖÐRENCÝLER YAZIYOR
TOBB ETÜ öðrencisi Ozan Bora Fikir, Avrupa Birliði'nin Türkiye'ye yaklaþýmlarýný deðerlendirdi
 

YARARLI ÝNTERNET
Artýk internetten hayvan pazarlayabilirsiniz

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Özgürlük ve demokrasi iliþkisini tavsiye ettiðimiz kitapla yeniden tartýþacaksýnýz.

 
 
1 YENÝ ÜRÜN
Eðlenerek kullanacaðýnýz albenili ürünler
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 
RÖPORTAJ
 
 HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYÝN AYDIN
KOBÝ Bankacýlýðý misyonu sürecek
 
 DOÐUÞ HOLDÝNG YK VE TÜRK - AMERÝKAN ÝÞ KONSEYÝ (TAÝK) BAÞKANI FERÝT ÞAHENK:
KOTürkiye ile ABD arasýndaki iliþkiler; demokrasi, özgürlükler, insan haklarý ve serbest ticaret gibi ortak idealler temeline dayanýyor
 

YAZARLAR

 
 
JEFFREY SACHS
Dr. Jeffrey Sachs, nüfus artýþý, ekonomik büyüme ve iklim deðiþiklikleri sayesinde bir çok felakete karþý karþýya olduðumuzu önemle dile getiriyor... Yazarýn þikayeti, hükümetlerin hâlâ bu tür sorunlarý göðüsleyecek örgütlenmeye sahip olamamalarý
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt, "Temel araþtýrma, hedef belirleme, kavram araþtýrmasý ve ticarileþtirme aþamalarýnda bir dizi analizi birlikte yapabildiðimiz zaman baþarýlý olabiliriz" diyor. Ancak uyarýyor da, "Bütün bunlar, sadece dikkatli gözlem, merak, disiplin, isteklilik ve sistematik çabayla olabilen hususlardýr."Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA