Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Haziran 2006

Haziran 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

 

TOBB 61. GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) 61. Olaðrn Seçimsiz Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen binlerce Ýþadamýnýnn Katýlýmýyla Gerçekleþtirildi

 

TOBB'DAN HABERLER

 
FÝN BAÞBAKANI TOBB'DA
TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Finlandiya Baþbakaný Matti Vanhanen?le Görüþtü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOÐUN GÜNDEM
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, TSE?nin 45. Genel Kurulu baþta olmak üzere, Vakýflar Haftasý nedeniyle düzenlenen "Vakýf Medeniyet Yýlý 2006" toplantýsýna?Tekstil Sektöründe Derinleþen Kriz ve Çýkýþ Yollarý? konulu seminere, ?Doðal Afetler, Kalkýnmanýn Önündeki Engeller? konulu konferansa, Habitat için Gençlik Derneði?nin 2. Olaðan Genel Kurulu ve ISKSODEX fuarýna katýldý
 
 

GÖRÜÞ

 
SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI MÜSTEÞARI Doç. Dr. ADEM ÞAHÝN
Geleceðin Anahtarý Bilim ve Teknolojide
 

GÜNCEL

 
 
GAZÝANTEP, ULUSLARARASI IRAK FUARI'NA EV SAHÝPLÝÐÝ YAPTI
Irak'a uzanan yeni bir iþbirliði koridoru
 

ÝNCELEME

 
 

GENÇ BAKIÞ

 
 

YARARLI ÝNTERNET
En Fazla yararlanýlacak özel siteler

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Markalaþma ve kâr konusundaki kitaplar

 
 
1 TEKNOLOJÝ
Birbirinden Yeni Teknolojik Ürünler
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
AB ÜLKELERÝYLE TÝCARET ARTTI
AB ülkelerine ihracat 3 ayda yüzde 2, ithalat ise yüzde 10,3 arttý.
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 

YAZARLAR

 
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt?un bu ayki yazýsý ?Kurumlarýn iþlerliði ve kalkýnma ajanslarý için bir öneri? baþlýðýný taþýyor. Gündemde olmasý açýsýndan önerilerin dikkatle okunmas?nda fayda var. Çünkü, bu gibi giriþimlerde önceden planlanan sonuçlara ulaþmayý engelleyecek bazý noktalar muhakkak ki oluyorAdınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA