Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Eylül 2006

Eylül 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

 

TOBB ETÜ KISA SÜREDE ZÝRVEYE YERLEÞTÝ
TOBB tarafýndan kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni bu yýl ÖSS'de ilk bine giren 63 öðrenci tercih etti

Bölüm 1 Bölüm 2
Bölüm 3 Bölüm 4
Bölüm 5 Bölüm 6
Bölüm 7 Bölüm 8
 
BAÞYAZI
 
REKABET GÜCÜMÜZ ÝÇÝN YENÝ FIRSATLAR
Avrupa Birliði'nin bilim ve teknoloji programlarý Türkiye'ye katma deðer saðladýðý gibi, Türkiye de AB'ye katký yapmaktadýr
 

TOBB'DAN HABERLER

 
SUUDÝ ARABÝSTAN KRALI ABDULLAH, TOBB'DA
DEÝK toplantýsýna katýlan konuk kral, ekonomik iliþkilerde geliþme istedi
 
TÜRKÝYE YARDIM EDECEK
Ýslam ülkeleri ekonomisinin geliþtirilmesi için plan hazýrlandý
 
LÜBNAN AÇIKLAMASI
Türkiye, Lübnan'ýn yeniden imarýna yönelik giriþimlere kayýtsýz kalamaz
 
TÜRK-HÝNDÝSTAN ÝÞ KONSEYÝ TOPLANDI
Hindistan, 2050 yýlýnda dünyanýn en büyük üç ekonomisinden biri olacak
 
UKRAYNA ÝLE TÝCARET HEDEFÝ 5 MÝLYAR DOLAR
Kýrým Tatar Milli Meclis Baþkaný Mustafa Abdülmecil Kýrýmoðlu TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti
 
BAÞBAKANLIÐI ZÝYARET
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Baþbakan Erdoðan'la görüþtü
 
KALÝTE TABLOSU
"Oda Akreditasyon Sistemi"ne 14 oda daha katýldý sayý 38'e yükseldi
 
ÖÐRENCÝLERÝN TERCÝHÝ
ÖSS'de ilk 100'e giren dokuz öðrenci TOBB ETÜ'de buluþtu
 
ÝZMÝR'DE FUAR HEYECANI
60 ülkenin mallarý bu yýl 75'incisi düzenlenen ÝEF'de görücüye çýktý
 
HAZIRGÝYÝMCÝLER BULUÞTU
ÝF, Türk hazýr giyim sektörünü Batýlý alýcýlarla buluþturuyor
 
ANADOLU'DA ÝNCELEME
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Trabzon Of, Manisa Alaþehir ve Salihli ilçelerinde incelemelerde bulundu
 
TURÝZM
 
 SAMSUN'DA ATATÜRK MÜZESÝ AÇILDI
Samsun'da Atatürk'ün kaldýðý otel "Gazi Müzesi" oldu
 

GÖRÜÞ

 
ALÝ COÞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, kooperatifçiliði incelediði yazýsýnda, AB mevzuatýna uyum çerçevesinde yapýlacak Kooperatifler Kanunu'ndaki deðiþikliklerin www.sanayi.gov.tr adresinde incelenebileceðini belirtti
 

ÝNCELEME

 
HARCAMALAR ARTTI
TEPAV Ýstikrar Enstitüsü, Temmuz ayý Mali Ýzleme Raporu'nu kamuoyuna sundu
 

GÜNCEL

 
FORMULA 1'DE ÝKÝNCÝ YIL
Ýstanbulpark'ta gerçekleþen Formula 1 Türkiye Grand Prix'ine damgayý KKTC Cumhurbaþkaný Talat'ýn ödül vermesi vurdu
 
 BAROMETRE ANKETÝ
TOBB'un altý ayda bir gerçekleþtirdiði TOBB Barometre Anketi yayýmlandý
 
 ÝMKB'NÝN PERFORMANSI
Ticaret þirketleri deðerlendi
 
 ADAY ÜLKELERE MALÝ YARDIM
Avrupa Birliði, aday ve potansiyel adaylara 2007-2013 arasýnda 11,468 milyar avro mali yardým saðlanacak
 
GENÇ BAKIÞ
 
 ÖÐRENCÝLER YAZIYOR
TOBB ETÜ ÝÝBF Öðrencisi Didem Aksoy, uluslararasý iliþkilerin ekonomiye etkilerini yazdý
 

YARARLI ÝNTERNET
Internet üzerindan kredi almak isteyen giriþimcilerin ilgisini çekecek siteler...

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Açýk toplum kavramýyla tartýþma yaratan düþünür Karl Popper'in kitaplarýnda eþitlik ve özgürlük iliþkisi anlatýlýyor...

 
 
BÝLÝÞÝM
Internet güvenliði tartýþýlýyor
 
1 YENÝ ÜRÜN
Son dönemlerin dikkat çeken ürünleri
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 
RÖPORTAJ
 
 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
"Ortadoðu'nun sorunlarý özgürlüðün teröre karþý mücadelesinden çok, siyasi ve kültürel sorunlardýr" diyen Dr. Jeffrey Sachs, "Lübnan'daki kýrýlgan ateþkese raðmen Ortadoðu'da hala büyümeye hazýr bir büyük savaþ riski devam ediyor" görüþünü yeniliyor
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Mal ve hizmet üretme konusunda hedef araþtýrmasýnýn önemine deðinen Dr. Rüþtü Bozkurt, "En büyük maliyet hedefsizliktir" diyerek, mal ve hizmet üretme sürecinin ilk aþamasýnýn "Temel araþtýrmalarýn" oluþturulmasý ikinci adýmýn da "Hedef araþtýrmasý" olduðunu hatýrlatýyor.Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA