Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ekim 2006

Ekim 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERHABER ANALÝZ

 

TÜRKÝYE'NÝN DÜNYAYA AÇILMASINDA ÖNCÜ KURULUÞ DEÝK'TE YENÝ DÖNEM
Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK) önümüzdeki dönem için öngörülen strateji, faaliyetler ve misyonunu belirledi

 
BAÞYAZI
 
RÝSKÝ ALGILAMAYAN TEDBÝR DEÐÝL MAZERET ÜRETÝR
Enerji ithalatý nedeniyle büyüyen cari açýðýn finansmanýnýn önemli bir kýsmý dýþarýdan alýnan borç ile kapatýlýyor
 

TOBB'DAN HABERLER

 
FRANSA KINANDI
TOBB yönetimi, Fransýz Ulusal Meclisinin (sözde) Ermeni soykýrýmý inkar yasa tasarýsýnýn kabul edilmesini þiddetle kýnadý
 
ARNAVUTLUK BAÞBAKANI SALÝ BERÝÞA, TOBB'DA
Ýki ülke iliþkileri deðerlendirildi
 
KIRGIZ CUMHURBAÞKANI BAKÝYEV AÐIRLANDI
Kýrgýz Cumhurbaþkaný Kurmanbek Bakiyev ve beraberindeki heyet TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti
 
ABD ÝLE TÝCARET GELÝÞTÝRÝLECEK
Türk KOBÝ'ler için ABD pazarlarýna giriþ rehberi hazýrlandý
 
DÜNYAYA MESAJ
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye ekonomisini yabancý yazarlara anlattý
 
YEREL MEDYA EÐÝTÝLÝYOR
2 bin 430 yerel medya mensubu ekonomi ve AB konusunda eðitilecek
 
TEKNOLOJÝNÝN ÖNEMÝ
TOBB ile TÜBÝTAK ortak, Avrupa Teknoloji Konferansý düzenledi
 
TAÞIMADA SORUN VAR
AB'ye ihracat iki kat artarken, taþýma kotalarýnýn artýþý yüzde 30'da kaldý
 
KOBÝ'LERE KAYNAK
Kredi Garanti Fonu A. Þ. sermayesi artýrýldý
 
TÜRKÝYE, AVRASYA ÝÇÝN DIÞ TÝCARET KÖPRÜSÜ
TUSKON ticaret hacminin artýrýlmasý amacýyla plan hazýrlandý
 
ETKÝNLÝKTEN ETKÝNLÝÐE
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Kayseri, Konya, Kocaeli, Þanlýurfa, Van ve Diyarbakýr'da çeþitli etkinliklere katýldý
 
TURÝZM
 
 FETHÝYE
Fethiye'deki Amynthos Kaya Mezarlarý'na turist akýmý
 

GÖRÜÞ

 
ALÝ COÞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, Türkiye - Avrasya ülkeleri arasýndaki ekonomik iliþkileri deðerlendirdi
 

GÜNCEL

 
TÜRK ÝÞADAMLARI KURULTAYI HEYECANI
18-19 Kasým 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek olan 6. Dünya Türk Ýþadamlarý kurultayýna hazýrlýklar tüm hýzýyla sürüyor.
 
 BÜYÜME HIZININ YANKILARI
Özel sektör itici güç oldu
 
 TEPAV'DAN KRÝZ AÇIKLAMASI
2001'den sonra reel tüketim yüzde 7 azaldý
 
 ZEYTÝNYAÐININ ÖYKÜSÜ
Zeytin ve zeytinyaðýnýn geleceði parlak
 
 TOBB ETÜ'DE ÝKÝ YABANCI DÝL ZORUNLU
TOBB ETÜ Yabancý Diller Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Semih Þahin'el'le röportaj
 
GENÇ BAKIÞ
 
 ÖÐRENCÝLER YAZIYOR
TOBB ETÜ ÝÝBF Öðrencisi Hasan Tahsin Genel, yükselen ekonomiler çaðýnda Türkiye'nin konumunu yazdý
 

YARARLI ÝNTERNET
Uluslararasý ticaret yapýyorsanýz, web adresi tanýtým sayfalarýný takip etmelisiniz.

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
KOBÝ'lerin finansman ihtiyacý her zaman gündemde. Finansman kaynaklarý konusunda içeriði olan kitaplar piyasada...

 
 
BÝLÝÞÝM
Türkiye'de ADSL fiyatlarý hýzýyla yarýþýyor
 
1 YENÝ ÜRÜN
Kablosuz hayata doðru
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 
RÖPORTAJ
 
 DIÞ EKONOMÝK ÝLÝÞKÝLER KURULU (DEÝK) ÝCRA KURULU BAÞKANI RONA YIRCALI
Yýrcalý Ekonomik Forum'un sorularýný yanýtladý
 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
"Her þey dönüp dolaþýp petrole dayanýyor" görüþünü yineleyen Dr. Jeffrey Sachs, "George Bush'un geleceði" baþlýklý yazýsýnda, Irak'a iliþkin politikalarýna deðiniyor ve "Ne olursa olsun Irak savaþý, dünya enerji kaynaklarýný elli yýl içinde güvence altýna almaya yetmez" diyor
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt'un mal ve hizmet üretiminin evrelerini anlattýðý seri yazýsýnýn bu ayki konusu "kavramlaþtýrma." Zira doðru adlar üretirsek, kavramlar ve terimler de doðru olur. O zaman doðru düþünce üretebilir, doðru projeler yakalarýz, doðru uygulamalarla kaynaklarý üretim sürecinde etkin biçimde deðerlendirebiliriz.Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA