Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Aralık 2006

Aralýk 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

 

YURTÝÇÝ FUARLARA YÖNELÝK TANITIM ATAÐI
TOBB, 2007'de yurt içinde düzenlenecek fuarlarýn etkin ve kapsamlý bir þekilde tanýtýlmasý amacýyla "Türkiye Fuar Rehberi" hazýrladý

 
BAÞYAZI
 
GÜMRÜK BÝRLÝÐÝNDE 10 YIL SONRA NEREYE GELDÝK?
Bugüne kadar özellikle dýþ ticaret alanýnda bazý avantajlar saðlayan gümrük birliði gömleði, artýk bize dar gelmektedir
 

TOBB'DAN HABERLER

 
SRVENKOVSKÝ'NÝN SÜRPRÝZÝ
Makedonya Cumhurbaþkaný Srvenkovski, TOBB ETÜ'de okuyan Makedon öðrencilerle görüþtü
 
ÝSPANYA BAÞBAKANI ZAPATERO, DEÝK'TE
Ýspanya Baþbakaný Zapatero DEÝK toplantýsýna katýldý
 
DÜNYA TÜRK ÝÞADAMLARI VI. KURULTAYI YAPILDI
Her ülkede Türk müteþebbisi var
 
AMERÝKA ÝLE TÝCARÝ ÝLÝÞKÝLER GELÝÞTÝRÝLÝYOR
Amerikan Türk Konseyi heyetinden ziyaret
 
TIR SÝSTEMÝ UZUN YILLAR HÝZMET EDECEK
IRU'dan TOBB'a destek
 
5. SANAYÝ KONGRESÝ
ÝSO 5. Sanayi Kongresi'nde küresel rekabet için yol haritasý istendi
 
KAYIT DIÞIYLA MÜCADELE
Kayýtlý Ekonomiye Geçiþ sempozyumunda kayýt dýþýyla mücadele edilmesi istendi
 
BÝLÝÞÝM ETKÝNLÝÐÝ
TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu: Bilgi toplumuna gidiþ teknolojiyle mümkün
 
PATENT SEFERBERLÝÐÝ
TPE'nin 135. kuruluþ yýlý kutlandý
 
TKB ÝLE TEKNÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ
KOBÝ'leri büyütecek finansmana imza
 
TÜRKLER ÝÇÝN FIRSAT
Yeni Küresel Eðilimler toplantýsý yapýldý
 
KARIÞ KARIÞ ANADOLU
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu; Tunceli, Elazýð, Hakkari, Mersin, Bilecik ve Nizip'te çeþitli açýlýþlara ve ödül törenlerine katýldý
 
TURÝZM
 
 ADIYAMAN
Nemrut Daðý, dünya kültür mirasý listesinde
 

GÖRÜÞ

 
ALÝ COÞKUN
Ticaret ve Sanayi Bakaný Ali Coþkun, Sanayi Tezleri Projesi'ni (SANTEZ) yazdý
 
ÝNCELEME
 
TEPAV'DAN UYARI
Bütçede açýk ara fark var
 
GENÇ BAKIÞ
 
 ÖÐRENCÝLER YAZIYOR
TOBB ETÜ öðrencisi Orhan Toptaþ, toplam kalite yönetimi anlattý
 

YARARLI ÝNTERNET
Yeni bayilik arayanlarýn okumasý gerekiyor.

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
Bu ayýn kitaplarý "Satýþ" öðretiyor

 
 
1 YENÝ ÜRÜN
Yoðrulan klavyeyle çalýþmaya ne dersiniz?
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 
RÖPORTAJ
 
 
 AVRASYA ÝÇÝN TÝCARET KÖPRÜSÜYÜZ
Türk-Avrasya Ýþ Konseyleri Koordinatör Baþkaný Tuðrul Erkin
 
 KOBÝLER RUSYAYA DOÐRU HAREKETE GEÇÝN
Türk-Rus Ýþ Konseyi Baþkaný Turgur Gür
 
 OTOMOTÝVDE HACMÝ ARTIRMAK ÝÇÝN YATIRIM YAPMALIYIZ
Ford Otosan Genel Müdürü, Otomativ Sanayi Derneði ve TOBB Türkiye Otomativ Sanayi Meclisi Baþkaný Turgay Durak
 
 HAZIR GÝYÝMDE SEKTÖR HARÝTASI 2008'DE ÇIKACAK
TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazýr Giyim Sanayi Meclisi Baþkaný Umut Oran
 

YAZARLAR

 
 
JEFFREY SACHS
Dr. Jeffrey Sachs, yeni yýla girdiðimizde Kofi Annan'ýn on yýllýk görevinin sona ereceðini, yerini Güney Kore Dýþiþleri Eski Bakaný Ban Ki-Moon?a býrakacaðýný haber veriyor. Yeni genel sekreterin, dünyayý bekleyen çevresel ve ekonomik sorunlara karþý iyi deðerlendirmesi gerekiyor
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt, küçük ve orta ölçek iþyerlerini geliþtirmeye yönelik "destekler", verimliliðin bütün baðlamlarýný dikkate aldýðýmýz zaman etkili olabilir; parçacý bir yaklaþým ise geçmiþte örneklerine çok sýk rastladýðýmýz israf yaratýrAdınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA