Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ağustos 2006

Aðustos 2006

Aþaðýda ki dosyalar "pdf" formatýnda olup
Acrobat Reader kullanýlarak açýlabilir.

Bu programý yüklemek için týklayýnýz.
ÝÇÝNDEKÝLERKAPAK KONUSU

 

TÜRKÝYE SEKTÖR MECLÝSLERÝ TOPLANDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin kuruluþ yasasý gereði, TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Kuruldu

 
BAÞYAZI
 
SEKTÖRLER MECLÝSLERÝ ÝLE BULUÞUYOR
"Meclisler, sektör kurullarýndan farklý olarak sektörlerimiz için yeni bir yapýlanma modeli sunmaktadýr"
 

TOBB'DAN HABERLER

 
ABD ÝLE GÜÇLÜ ÝÞ ORTAKLIÐI
TOBB ve ABD TSO, iþ ortaklýklarýnýn güçlendirilmesine çalýþýyor
 
DEÝK'TE GENEL KURUL
DEÝK yeni yönetimini belirledi
 
ICC TÜRKÝYE'NÝN ÖNEMÝ
ICC Türkiye 52. genel kurulunu yaptý
 
LONDRA'DAN KONUK
Londralý belediyeciler TOBB'u ziyaret etti
 
KONSEY TOPLANTILARI
TOBB Sanayi Odalarý ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey toplantýlarý yapýldý
 
ÖÐRENCÝLERE YAZ STAJI
101 Türkoloji öðrencisi TOBB-ETÜ'de staj yaptý, sertifikalarýný TOBB verdi
 
ASO'DA ÖDÜL TÖRENÝ
Kayýt dýþýna sert eleþtiriler yükseliyor
 
ÇANAKKALE'DE TOPLANTI
Trakyalý oda ve borsalar Çanakkale'de
 
GÜNCEL EKONOMÝ TAKÝPTE
TOBB ile Türl Müteahhitler Birliði'nden ortak seminer
 
TOBB YÖNETÝMÝ MUÞ'TA
TOBB Yönetim Kurulu temmuz ayý toplantýsý Muþ'ta yapýldý
 
TOBB ÝLKLERE ÝMZA ATIYOR
KOBÝ A.Þ. ilk ortaklýðýný seçti
 
TOBB'A ZÝYARETLER
MÜSÝAD Baþkaný Ömer Bolat, BBP Genel Baþkaný M. Yazýcýoðlu ve Rahþan Ecevit, TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu ile görüþtü
 
FINDIK ZÝRVESÝ YAPILDI
TOBB Baþkaný, Karadeniz'de Samsun, Ünye, Fatsa ve Bartýn'da konuþtu
 
TOBB BAÞKANI RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ'NDE
"AB ortak dýþ ticaret politikasýna uyumda sorunlar yaþanýyor"
 
EGE ÇIKARMASI
Hisarcýklýoðlu, Ege Bölgesi'ni ziyaret etti
 
TURÝZM
 
 SAROS'UN DAVETÝ
Dalma sporunu sevenler Saros Körfezi'ne koþuyor
 

GÖRÜÞ

 
ALÝ COÞKUN
Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, sanayide Ar-Ge'nin önemine dikkat çektiði yazýsýnda, uluslararasý rekabet gücünün, ülkenin teknoloji altyapýsýyla çok yakýn ilgisi olduðunu ortaya koyuyor
 
KADÝR BAYRAKTAR
Türk yüksek öðretim sistemindeki mesleki uygulama eksiklikleri
 

GÜNCEL

 
ISO 500 BÜYÜK SANAYÝ KURULUÞU 2005 RAPORU AÇIKLANDI
Týklayýnýz
 
 BTC BORU HATTI AÇILDI
Hazar petrollerini dünya pazarýna ulaþtýracak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattý devrede
 
 TÜRKÝYE-AB KÝK 21. TOPLANTISI, KAYSERÝ'DE YAPILDI
Çeliþkili kararlar, Türk kamuoyunun AB'ye olan desteðini etkiliyor
 
 YÜKSEK "ÝNSANÝ GELÝÞMÝÞLÝK" HAYAL DEÐÝL
Týklayýnýz
 

ÝNCELEME

 
SANAYÝ ENERJÝSÝ PAHALI
Dünyada elektrik sanayiye 5 cent/kwh fiyatla verilirken, Türkiye'de bu fiyat 8,6 cent/kwh
 
 ALTI AYLIK TURÝZM GELÝRÝ 5.7 MÝLYAR DOLAR
Türkiye'nin turist profili, Ulusal Turizm Konseyi'nin ilk toplantýsý ve son veriler...
 
 DOLARLAR EÐLENCEYE
Dijital teknolojiyi arkasýna alan eðlence ve medya sektörünün hacmi 2010'da 1,8 trilyon dolarý bulacak. Türkiye pazarýnýn ise 2010'da 5 milyar 718 milyon dolar olmasý bekleniyor
 
 SÜS BÝTKÝCÝLÝÐÝ
Süs bitkiciliði desteklenirse, Sakarya'dan 1 milyar dolarlýk ihracat yapýlabilecek.
 
 PARFÜMÜN TARÝHÝ
Parfümün tarihi insanlýk tarihi kadar eski.
 

YARARLI ÝNTERNET
TOBB Türk firmalarýn iþ tekliflerini yabancý ülkelere taþýyacak özel bir web sitesi kurdu

 

YÖNETÝCÝNÝN KÝTAPLIÐI
200 milyar dolarlýk dev endüstriye dönüþen futbol hakkýnda kitap yazýldý, Dýþ ticaret hakkýnda bilgi sunan kitaplar

 
 
1 TEKNOLOJÝ
En son model teknolojik ürünler
 
TÜRKÝYE'NÝN GÖSTERGELERÝ
Ekonomiye iliþkin istatistiki bilgiler
 
ODA-BORSA ETKÝNLÝKLERÝ
Týklayýnýz
 
 
ÝÞ TEKLÝFLERÝ
Dýþ ticaret talepleri ve iþbirliði teklifleri bülteni
 
RÖPORTAJ
 
 TOBB ETÜ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF. DR. YÜCEL ERCAN:
"Hedefimiz sorunlara çözüm bulabilen bilim adamlarý yetiþtirmek"
 

YAZARLAR

 
JEFFREY SACHS
Ortadoðu analizi yapan Dr. Jeffrey Sachs, "Ýsrailli ve Filistinlilerin belki de dörtte üçü barýþ ve uzlaþma için istekliler. Sorun, çözüm bulunamamasýnda deðil, bulunan çözümün uygulanamamasýndan kaynaklanýyor." diyerek tarihsel bir durum tespiti yapýyor.
 

RÜÞTÜ BOZKURT
Dr. Rüþtü Bozkurt, "Ýnsan ve sermaye kaynaklarýnýn bir araya getirilmesi, dönüþtürülmesi, gereksinimlerin karþýlanmasý, fazla yaratýlmasý, fazlanýn yatýrýmlara yönlendirilerek, sistemin kendini yeniden üretmesi çevriminin tamamlanmasýyla mal ve hizmet üretmiþ oluruz" deyip ayrýntýlý bilgiler sunuyorAdınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA