Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Mevzuat Bülteni

8.2.2006
 
İLGİLİ MEVZUATIN ADI : 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
DÜZENLEME YERİ, TARİH VE SAYISI           :  8/2/ 2006 tarih 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
DÜZENLEME KONUSU    :
Bu Kanunla; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde, etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek, ulusal kalkınma plânı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûller düzenlenmiştir.
 
Ajansın karar organı olan Yönetim kurulunun oluşumunun düzenlendiği Kanunun 10 uncu maddesi;
 
MADDE 10 — Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.
 
Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmündedir.
 
Kanunun 19 uncu maddesinde “Ajans gelirleri” arasında; “Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay” sayılmıştır.
 
 
 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA