Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri Metaverisi

İstatistik adı

Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık

Kapsam karakteristikleri

Çalışmanın amacı: Onaylanan Kapasite raporlarından kurulu üretim kapasitesinin belirlenmesi

Verinin tanımı: Kapasite raporu yaptıran imalat sektör firmaları

İstatistiki kavramlar ve tanımlar: Üretilen kapasite raporları tam sayım yöntemiyle sayılır, özetlenir ve yorumlanır. Kapasite raporunda yeralan bilgiler.

Sınıflamalar: PRODTR-2010, CPA 2008, NUTS İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması kullanılmaktadır.

Hedef kitle:  Kapasite raporu yaptıran tüm firmalar hedef kitledir.

Coğrafi kapsam: Ülke geneli kapsanmaktadır.

Coğrafi düzey: Coğrafi bölge ve il düzeyi kullanılmaktadır.

Sektörel kapsam: İmalatçı tüm sektörler kapsanmaktadır.

 Zaman kapsamı: Yıllık olarak yeni kapasite raporu alan tüm şirketler kapsanmaktadır.

Diğer kapsam: Diğer kapsam yoktur.

Kapsamdaki sınırlılıklar: Kapsamda sınırlama yoktur.

İstatistiki birim: Kapasite raporu yaptıran tüm şirketler

Temel dönem/yıl: Yıllık

Referans dönemi: Yıllık olarak 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri dahil olmak üzere referans dönem olarak alınmaktadır.

Ölçü birimi:

Değişken/Gösterge

Ölçü Birimi

Rapor sayısı

Adet

Kodlanan Ürünler

PRODTR-2010

Çalışan sayısı

Kayıtlı kişi sayısı

Çalışanların Görevleri sınıflaması

Mühendis, Usta, Teknisyen, İdari ..

Kullanılan Üretim Teknolojisi Sınıflaması

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) sınıflandırması

Dönemsellik

Verinin toplama sıklığı: 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri dahil yıl boyunca alınan kapasite raporları

Verinin yayımlama sıklığı: Veriler her yıl, yılda 1 defa takip eden takvim yılında Ocak ayının 4. Haftası Cuma günü saat 10:00 da yayınlanmaktadır.

Zamanlılık

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi: Veri üretimi takvim yılı boyunca sürmektedir.

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün):  Ortalama 0 gün fark oluşmaktadır.

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): Ortalama 20 gün fark oluşmaktadır.

Kamuoyunun Bilgiye Erişimi

Yayımlama takviminin önceden duyurulması

Verilerin yayınlanma takvimi Her takvim yılı için TÜİK tarafından duyurulan Ulusal veri (UVYT) takvimine işlenmektedir.

Veri yayımlama takviminin internet adresi: https://tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/uvyt.php

Veri dağıtım politikası: Veri internet üzerinden yayınlanmaktadır. Veri ait olduğu yılı takip eden takvim yılının Ocak ayının 4. Haftası Cuma günü saat 10:00 da https://tobb.org.tr/resmi-istatistik-sanayi internet adresinden tüm kullanıcılarla paylaşılır.

Eş zamanlı yayımlama

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Tüm kullanıcılarla aynı anda paylaşılır ayrıca Basın kuruluşlarına basın duyurusu olarak dağıtılır.

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: Veri herhangi bir kurum ile önceden paylaşılmamaktadır.

Bütünlük

Resmi istatistiklerin üretilmesine ilişkin şartlar, koşullar ve gizlilik

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aittir.

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Veri üretimi Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmakta olup koordinasyon ve paylaşım TOBB tarafından yapılmaktadır.

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Veri gizliliği TOBB tarafından sağlanmaktadır. Firma bazında kapasite bilgisi paylaşılmamaktadır.

İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman:  Çalışanlar Odalar tarafından tarafından istihdam edilmekte olup finansmanı ilgili Odalar tarafından sağlanmaktadır. TOBB bünyesinde odalar tarafından gönderilen kapasite raporları kontrol edilip onaylanmaktadır.

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Gelen veri talepleri yazılı, sözlü ve elektronik ortamda cevaplanmaktadır. Kullanıcı memnuniyeti anketlerle izlenmektedir.

Kalite politikası: Kurumda Toplam Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Kurumun kalite belgesi mevcut olup günceldir. Kurumumuzda TSE-ISO-EN 9001 2015 kalite belgesi mevcuttur.

Kalitenin izlenmesi: Toplam Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite izlenmektedir.

İstatistiklerin yansızlığı: Tam sayım yapılmakta olup mutlak yansızlık söz konusudur.

Veri kaynakları: Veri kaynağı kapasite raporu yaptıran tüm şirketlerdir.

Yöntem: Kapasite raporu talep eden tüm şirketler bağlı olduğu Odanın atadığı eksper tarafından yerinde incelenir. Kapasite raporu Oda tarafından oluşturularak elektronik ortamda TOBB’a iletilir. TOBB’da rapor üzerinde gerekli incelemeler ve varsa düzeltme yapılır, uygunsa onaylanır ve resmiyet kazanır.

Dağıtım şekilleri: Her takvim yılı Ocak ayının 4. Haftası Cuma günü saat 10:00 da TOBB web sitesinde https://tobb.org.tr/resmi-istatistik-sanayi adresinden yayınlanır ve Basın kuruluşlarına Basın duyurusu olarak duyurulur.

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: Hatalı yorumlama tekzip veya görüş varsa TOBB tarafından değerlendirilir.

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: İstatistiksel veri Kapasite Raporu düzenlenmesi usul ve esaslarına göre yapılır.   (Birlik Yönetim Kurulunun 20-21/12/2015 tarih ve 192 sayılı kararı ile verilen yetkiye istinaden ilgili yönetim kurulu üyelerimizce 23/01/2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) Ek.1 Oda muamelat yönetmenliğinin 41. Maddesine göre hazırlanmış olan Kapasite Raporu Yayınlama Usul ve esasları.

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsel düzeltme yoktur. 

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat: 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununa dayanılarak Sanayi, Ticaret, Ticaret ve Sanayi, Deniz Ticaret Odalar tarafından “Kapasite Esasları Kriterlerine” uygun olarak düzenlenen Sanayi Kapasite Raporları,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tekrar kriterlere uygunluğu incelenerek onaylanmakta ve resmiyet kazanmaktadır.

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi

Yayımlanmadan önce veriye devletin içeriden erişimi yoktur.

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması

İstatistiklerin yorumlanarak yayımlanması kurum içi geliştirilen yazılımlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Yenileme ve yöntemdeki büyük değişikliklerin önceden bildirimi

Revizyon takvimi: Revizyon takvimi yoktur.

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Revizyon yoktur.

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup duyurulmadığı: Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ile değişiklik olursa önceden duyurulur.

Kalite

İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntem ve kaynaklara ait dokümantasyonun yayımlanması

Metodoloji ve yasal dayanak https://tobb.org.tr/resmi-istatistik-sanayi adresinde duyurulmuştur.

Bileşen detayının, ilgili veri ile uyumlaştırmanın, kabul edilebilirliğinin güvencesini sağlayan ve istatistiksel çapraz sorguları destekleyen istatistiksel çerçevenin yayımlanması

Verinin içsel tutarlılığı: İlgili birimlerce içsel tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Verinin zamansal tutarlılığı: Zamansal tutarlılık kontrolleri sistem tarafından otomatik ve ayrıca raporu inceleyen uzman tarafından yapılmaktadır.

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: : İlgili birimlerce sektörel ve alanlar arası tutarlılık kontrolleri yapılmaktadır.

Notlar

Metaverinin son gönderilme tarihi

Metaverinin son onaylanma tarihi

Metaverinin son güncellenme tarihi

03/03/2021
Resmi İstatistik Metaveri Şablonu, Versiyon 2

 

 

 

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA