Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

72. GENEL KURUL

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 21.05.2015 tarihli yazıda,

“Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin

belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye Büyükşehir Belediyeleri

yetkilidir. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken , üst meslek

kuruluşlarının görüşü alınır. Bu kuruluşlar 15 iş günü içinde bildirir.”

hükümlerine istinaden yapılması düşünülen bir alışveriş merkezi ile görüş

bildirmesi talep edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce; 29.01.2015 tarihinde

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5’nci maddesinin yedinci

fıkrasında, büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma

izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyelerinin

yetkili olduğu, alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken üst meslek

kuruluşlarının görüşünün alınacağı ve bu kuruluşların görüşlerini on beş gün içinde

bildireceği, aynı maddenin sekizinci fıkrasında, maddenin uygulanmasına ilişkin

diğer usul ve esasların İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak hazırlanan yönetmelikle

belirleneceği, geçici 1’nci maddesinin on ikinci fıkrasında ise bu Kanunda öngörülen

yönetmeliklerin Bakanlık tarafından dokuz ay içinde yürürlüğe konulacağı hüküm

altına alındığı belirtilerek; Bu çerçevede, 6585 sayılı Kanun uyarınca çıkarılacak

yönetmeliklerde konuya ilişkin ayrıntıların belirlenecek olduğu, anılan Kanunun

5’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, ilgili belediyece, alışveriş merkezi projesi

için yapı ruhsatının düzenlenmesinden önce, Kanunda üst meslek kuruluşu olarak

tanımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar

Konfederasyonu’nun yazılı görüşlerinin alınması gerektiği; Bununla beraber, bahse

konu görüşlerin bağlayıcı bir niteliğinin olmadığı ve nihai karar verme yetkisinin ilgili

belediyede olduğu ifade edilmiştir.

Eskişehir Ticaret Odasından alınan 20.05.2015 tarihli yazıda;Değişim süresi

31.12.2010’da sona eren ve tedavülden kalkan Madeni Paraların değişimi için

ek süre talep edilmiştir.

BaşbakanlıkHazineMüsteşarlığıDarphaneveDamgaMatbaasıGenelMüdürlüğünce;

1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması hakkındaki Kanunun 5.

Maddesinde, “

Muhtelif sebeplerle tedavülden kaldırılması gereken madeni paraların

belli bir tarihten başlamak üzere geçerli olacakları süre Başbakanlık Hazine ve Dış

Ticaret Müsteşarlığınca belirtilir. Bu süre bir yıldan az olamaz. Bu paralar tayin

ve ilan olunan müddetin sonunda tedavül kabiliyetlerini kaybeder, şu kadar ki, bu

paralar, mezkur müddetin sonundan itibaren bir yıl içinde (...) Başbakanlık Hazine

ve Dış TicaretMüsteşarlığına devredilmek üzere Hazinenin veznedarlığını yapan

bankalarca kabul edilir.

” maddesi kapsamında söz konusu madeni paraların değişim

süresi 31.12.2010 tarihinde sona erdiği ifade edilmiştir.