Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği •

www.tobb.org.tr

DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 2015

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 16.01.2015 tarihli yazıda, Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı’ndan, ithalat sürecinde Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlükleri

Laboratuvarlarında yapılan işlemlerin uzun zaman aldığı belirterek söz konusu

işlemlerin daha kısa süre içerisinde yapılabilmesi hususunda düzenleme

yapılması talep edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce,Gümrük işlemlerine

tabi tutulacak eşyanın, beyana uygun olup olmadığının tespiti açısından veya

gerekli görülen herhangi bir zamanda gümrük mevzuatı çerçevesinde muayeneye

tabi tutulduğu, bu muayene işleminin de “yeşil – mavi – sarı ve kırmızı hat” kriterleri

çerçevesinde gerçekleştirildiği;Ayrıca, gümrük mevzuatı kapsamında, kontrol

amacıyla gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları ve gümrük idare

amirlerinin muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın ikinci muayenesini

yapmaya yetkili olduğu; Bu muayene ve kontrol işlemlerinin, eşyanın niteliğine göre

tahlilini, gerektiği hallerde ikinci tahlilinin yapılmasını da kapsadığı; Bu nedenlerle,

gümrük laboratuvarlarında tahlil işlemlerinin tamamlanmasının vakit alabilmekte

olduğu ifade edilmiştir.

İzmir Ticaret Odasından alınan 08.09.2014 tarihli yazıda, I. Sınıf GSM ruhsatı

olan işyerlerinden de emniyet mesafesi sağlanması şartının ilave edildiği,

bu durumun da imar planlı onaylı alanlarda uygulamaları imkansız hale

getirdiğinden bahisle kurul kararının revize edilmesi talep edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce; TS 11939/T2: 2014, Çizelge

2’de dipnot 3’teki Önemli Bina ve Tesisler için “Hastane, okul, park, metro istasyonu,

cami vb. bina ve tesisler” şeklindeki ifadenin yeterince açık olmaması sebebiyle

uygulamada farklılıklar ortaya çıktığı ve uygulamanın daha doğru yapılabilmesi için

bahse konu ilave açıklamaların yapıldığı; Ancak, 13.11.2014 tarihinde yayımlanan

TS 11939/T3 tadili ile I. Sınıf GSM ruhsatlı işyerleri ile ilgili hususun ortadan kalkmış

olduğu, emniyet mesafelerinin belirlenmesinde geçerli tek dokümanın TS 11939/T3:

2014 olduğu ifade edilmiştir.

Kocaeli Ticaret Odasından alınan16.01.2015 tarihli yazıda, Ambalaj Atıklarının

Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talep edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce; Danıştay

14. Dairesinin 2011/16069 esasına kayden açılan davada Yönetmeliğin 5’inci

maddesinin1’nci fıkrasının(d)bendi ile23’üncümaddesinin3,4,5ve6’ncı fıkralarında

yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptal kararının verilmiş olduğu,

temyiz sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar, karar icaplarına uygun olarak

faaliyet gösterilmesi gerekmektiği; Bununla birlikte, Bakanlıklarınca Yönetmelik

değişiklik çalışmalarına başlanmış olduğu, çalışmaların tamamlanması akabinde

kurum/kuruluş görüşleri alınarak gerekli değerlendirmelerin yapılabileceği ifade

edilmiştir.