TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri hakkında duyuru


25.09.2020 / Sigorta Eksperleri DuyurularıDeğerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde 25 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerle taban ekspertiz ücret tarifeleri güncellenmiş, ekspertiz ücretinin hesaplanmasında tereddüt yaşanan hususlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. ​

Diğer yandan, bazı sigorta şirketlerinin söz konusu düzenlemeler hilafına eski uygulamalar çerçevesinde ekspertiz ücreti hesaplamaya devam ettikleri, bazı meslektaşlarımızın ise, söz konusu ücreti kabul ettikleri hususunda bildirimler alınmaktadır.

 

Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin;

 

Birinci fıkrası, “Ekspertiz ücreti, taban ekspertiz ücret tarifesinden az olmamak üzere taraflar arasında serbestçe belirlenir.”

 

Yedinci fıkrası Ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenir.”

 

Sekizinci fıkrası, “Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilir.”

 

Dokuzuncu fıkrası, “Dövizli poliçelerde ekspertiz ücreti, rapor tarihindeki TCMB döviz satış kuru baz alınarak hesaplanır.”

 

Onuncu fıkrası, “Ekspertiz ücret hesaplamasına baz teşkil eden brüt hasar tutarı, eksper tarafından tespit edilen hasar tutarı olup koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan önceki tutardır.”

 

Onbirinci fıkrası, “Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suiistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse; rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenir. Şayet, rapora hiç başlanmamış ise ekspertiz ücreti ödenmez.”

 

Onikinci fıkrası, “Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanır.”

 

Onüçüncü fıkrası ise, “Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmaz.”

 

Hükümlerini amirdir.

 

Bu kapsamda, gerçek ve bürüt hasar bedeli üzerinden düzenlenen ekspertiz raporlarında hiçbir surette (kusur, muafiyet, sovtaj tenzilatı, teminat kapsamı, eksik sigorta, koasürans vb.) ücret indirimi veya talepten vazgeçme gibi uygulamalara mahal verilmemesi, şehir dışı ekspertizlerde fark ücretinin esas ücrete ilave edilmesi, 50 km üzeri gidilen ekspertiz noktalarında yol ve diğer masraflar için yönetmelikte belirtilen yol ve masraf formülü üzerinden hesaplama yapılması ve ilgilisinden bu kapsamda ücret talep edilmesi ihtiyari bir uygulama olmayıp, mevzuat zorunluluğudur.

 

Gerek şikayet üzerine gerekse re ’sen yapılan denetimlerde, söz konusu düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen Sigorta Eksperleri hakkında sigortacılık ve rekabete ilişkin mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca ilgili sigorta eksperleri ile sigorta şirketleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını teminen ilgili mercilere bildirimde bulunulacaktır. 

 

Bilgilerinizi ve söz konusu düzenlemelere riayet edilmesi hususunda gereğini, önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla,

 

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi


NOT: Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, ücret hesaplanmasında kriter poliçe başlangıç tarihi değildir. Atama tarihindeki ücret tarifesinin esas alınması gerekmektedir.


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA