"
Kararı alan oda Karar konusu Tarihi
Tarsus Ticaret Borsası Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esastır. Üyelerimizin alım satımlarında, alım satıma konu olacak zirai ürünler için alım satıma konu olan üründe fiyat mutabakatının brüt fiyat üzerinden sağlanması gereklidir. 28.07.2010
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Elyaf iplik satışlarının tüm dünyada olduğu gibi Sivas'da kg cinsinden satılması gereklidir. 09.07.2010
İzmir Ticaret Borsası Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, aracı unsurlarda uygulama birliğinin temini, işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve gerektiğinde yapılacak defter kontrollerinde düzenin sağlanması amacıyla, simsar üyelerimizin işlem defteri tutmaları konusunun uyulması zorunlu mesleki karar haline getirilmesine karar verilmiştir. 24.04.2006
İzmir Ticaret Borsası Borsamız korbeyinde pamuk alım satımları ton veya kamyon üzerinden yapılır. Bunların tescile intikali ton, kamyon veya balya adedine göre sağlanır. Bir kamyon pamuk 15 ton olarak kabul edilir. Ancak, taraflar arasında bir ihtilaf çıktığı takdirde bu rakama + %10 tolerans tanınır. Tescil beyannamesinde balya yazılması halinde bir balya rollergin ve sawgin pamuk 220 kg olarak hesap edilir.” şekilde revize edilmesine, meclisimizce karar verilmiştir. 26.03.2007
İzmir Ticaret Borsası Ham pirina yağının son yıllarda gelişen rafine teknolojileri ile düşük asitli olarak üretilmeye başlandığı ve düşük asitli bu ham pirina yağlarının rafine edilerek yurt dışına ihraç edildiği dikkate alınarak, borsamızın faaliyet alanlarında geçerli olmak üzere, ham pirina yağı alım satımlarında aşağıda yazılı; Extraksiyon Tesisleri tarafından üretilen ham pirina yağının alım ve satımında baz 10 asittir. 10 asitten daha düşük olan yağlara asit başına +%2 fiyat ilavesi yapılır. 10 asitten yüksek olan yağlara 15 asit dahil asit başına -%2 fiyat tenzili yapılır. 15 asitten daha yüksek olan yağları alıcı alıp almamakta serbesttir. Ham pirina yağında yabancı madde ve posa miktar azami %1’dir. %1 üstü kilodan tenzil edilir. hususlarının, Borsa Muamelat Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesi uyarınca, Uyulması Zorunlu Mesleki Karar haline getirilmesine, 23.02.2010
İzmir Ticaret Borsası Çekirdeksiz kuru üzüm alım satımlarında ambalaj maddesi olarak plastik kasaların kullanılması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, ürünün kalitesinin korunmasıiçin yeni naylon kanaviçe torbaların kullanılması zorunludur. 01.08.2012
İzmir Ticaret Borsası Yeni naylon kanaviçe torba içinde satışa sunulan çekirdeksiz kuru üzümde ambalaj darası; 60 kg kadar olanlarda 250 gr, 60 kg. üzerinde olanalarda ise 500 gr.dır. Plastik kasaların darası, fiilen tartılarak belirlenir. 01.08.2012
İzmir Ticaret Borsası Ürünün kalitesinin yükseltilmesi açısından gübre çuvalı, yem çuvalı vb. maddeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 01.08.2012
İzmir Ticaret Borsası Kurutulan üzümler savrulmalı ve çöpleri alınmalıdır. Kurutma anında çürük üzümler kurutma sergisinde ayıklanmalıdır. 01.08.2012
İzmir Ticaret Borsası Çöplü kuru üzümlerde % 3 çöp firesi düşülecektir. 01.08.2012
İzmir Ticaret Borsası Çekirdeksiz kuru üzümün ambalaj maddelerine ve kalitesine yönelik bu esaslara uyulmadığı takdirde alıcı malı reddederek yerine uygun mal istemeye yetkilidir. 01.08.2012
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Doğal Elyaf iplik satışlarının tüm Dünyada olduğu gibi net ağırlık üzerinden yapılması konusunda uyulması zorunlu mesleki karar alınmıştır. 16.12.2009
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma alanı içinde, üyelerinin, mesleki faaliyetlerini yürütürken, “HANUTÇU” tabir edilen kişiler aracılığıyla ve ticari örf ve adetlere aykırı olarak, müşteriyi, kendi işyerine celbetmek üzere başvurdukları yöntem, fiil ve tasarrufları; haksız rekabeti; yerli ve yabancı müşterileri, belirli işyerlerinden alışveriş yapmaya yönelten, aldatıcı ve dayatmacı davranışları ortadan kaldırmayı; bu suretle, sağlıklı, dürüst, meşru rekabete dayalı, ticari ahlak, örf ve adetlere uygun bir piyasa düzenini sağlamayı zorunlu kılar. 28.03.2000
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası "Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise, aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere asılması veya konulması zorunludur.Etikette ve listelerde bulunması zorunlu hususlar şunlardır: a. Malın üretim yeri b. Malın cinsi c. Malın satış fiyatı Üreticiler veya satıcılar tarafından yapılarak, cam, naylon, metal, ametal, karton, kağıt vb. maddelerden oluşan, kutu, kova, şişe, kavanoz, poşet vb. ambalajlar içinde satılan her türlü gıda, içecek, yiyecek, temizlik, giyecek vb. maddelerin etiketlerinde, net ağırlıklarının veya hacimlerinin satış fiyatlarıyla, birim fiyatlarının, görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması zorunludur. Etiket zorunluluğu olmayan mallar: Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan bilgiler açıkça yazılı olarak bulunan mallarla, kitap, gazete, dergi gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallarda ve özel kanunlarına göre satışı yapılan mallarda etiket koyma zorunluluğu yoktur. Tarife ve fiyat listesi: Hizmet işletmelerinde, hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin, belge, levha, pano ve benzerleri, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde asılır, takılır veya konulur. Lokanta ve buna benzer yerlerde, eğlence, dinlence, sportif hizmetler sunan işyerlerinde vb. yerlerde, tarife ve fiyat listelerinin, pano veya levhalar halinde, işyerinin dışında da gösterilmesi zorunludur. " 23.05.2000
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası ya da ulusal iplik ticaretinde toptan ve perakende her türlü (sentetik, yapay, doğal) iplik satışı net ağırlık üzerinden yapılması zorunludur. 24.08.2010
Denizli Ticaret Odası "Müstehlike satış yapan Ticaret ve Sanayi erbabının satış arz ettikleri mallara satış fiatını gösterir etiket koymaları mecburidir. Satış fiatının yanı sıra etiketlere malın cins ve evsafının da derci şarttır.Şayet mal taksitle satılıyorsa ve taksitli satış fiatı normal fiyatın üstünde ise bu İkinci fiatında etikette belirtilmesi lazımdır. Ambalajlı olarak satılan mallarda satış fiatının ambalaj üzerinde kolaylıkla okunabilir ve görünebilir bir şekilde yazılı bulunması halinde etiket konulmasına lüzum yoktur. Malların mahiyeti,ne etiket konulmasına ve ne de ambalajın üzerine fiat yazılmasına imkan vermiyorsa bu çeşit mallar için,satış fiatlarını gösterir bir listenin tanzimi ve bu listenin satış mahallinin müşteri tarafından kolaylıkla görülebilecek ve okunabilecek bir yerine asılması lazımdır. Gerek etiket ve gerekse listenin ebad,yazılış şekli ve mala rapt edilişi itibariyle herkes tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir evsafta olması şarttır " 26.04.1967
Denizli Ticaret Odası İmalatçı ve toptancı firmalar toptan ölçülere varan perakende satışlar yapamazlar ve perakende satış yapanlara toptan fiyatına mal verilmesi şarttır 28.06.1979
Denizli Ticaret Odası 3/7752 sayılı Antep Fıstığı ihracatının denetlenmesine dair Tüzük hükümlerine dayanarak, bütün Dünyaya "Antep Fıstığı" adı altında ihraç edilen bu ürünün, iç piyasa malullerinde "Şam Fıstığı" adı altında kullanılması çelişki yaratmakta olduğundan, Dünya'da ender yetişen ve yurdumuzda da bilhassa Gaziantep çevresinde üretilen bu nedenle adını yetiştirdiği yerden alan "Antep Fıstığı" nın " Şam Fıstığı" adı altında kullanılmasının yurt ürünü değerine gölge düşürmesini ve yabancı bir nitelik kazandırmasını önlemektir. Satışını yapan, ihraç eden veya imalâtlarında kullanan firmalar; bundan böyle gerek satışlarında ve ambalajlarında, gerekse imalâtlarında yurt ürünümüz olan "Antep Fıstığı" yerine, hiçbir şekilde satışlarda, ihracında ve imalâtlarında "Şam Fıstığı" ibaresini kullanamazlar.
Sakarya Ticaret Borsası Müzayedeye çıkacak malların boyunun asgari 80 cm. azami 90 cm. olmasının kural haline getirilmesi, 90 cm.den büyük mallar için her 5 cm. %1 fire düşürülmesi hususunun genel teamül olarak kabul edilmesi, ıslatılmış ve yaş olarak gelen malların satışının yapılmaması, müzayede mallarının araç içinde dik olarak bulundurulması, Kaynarca İlçesindeki satışların engellenmesi ve kaçağın önlenmesi çalışmalarına aralıksız devam edilmesi, süpürge hakkındaki tanıtıcı katalog çalışması yapılarak, özellikle pazar araştırması yapılmasına. 27.07.2005
İstanbul Sanayi Odası Ülkemizdeki doğal elyaf iplik satışlarının tüm dünyada olduğu gibi net ağırlık üzerinden yapılması gereklidir. 25.06.2010
Ankara Ticaret Odası Mesleki her türlü iş, işlem ve ticari faaliyetlerde tarafların karşılıklı haklarını korumak, oluşabilecek sorunları önlemek, ticari faaliyetlerini ülke çıkarları doğrultusunda sürekliliğini sağlayabilmek amacı ile Ankara'da Komitemize/odamıza bağlı olarak faaliyet gösteren üyelerimizin döviz cinsinden para birimleri ile ticari faaliyetlerde bulunmaması, adı geçen faaliyetlerde Türk Lirasının kullanılması" uyulması zorunlu mesleki teamül kararı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Ankara Ticaret Odası Son zamanlarda ilimiz dahilinde faaliyet gösteren çok sayıda mağazanın vitrinlerinde tüketici açısından sorulara sebebiyet verecek ve üyelerimiz yönünden olumsuz düşüncelere yol açabilecek mahiyette yüksek oranlı indirim tabelaları yer almaktadır. Yapılan indirimlerin haksız rekabete sebebiyet vermeyecek, mesleki ahlak ve dayanışmayı zedelemeyecek, tüketicinin yanıltılmasına yol açmayacak ve ticaretin genel menfaatlerine uygun gelişşmesini engellemeyecek şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Özellikle büyük oranlı indirimlerin fahiş kar marjlarını akla getirmesi satışlarda ikinci kalite malların sunulması ve bu hususların zaman zaman tüketici şikayetlerine yansıması üyelerimiz hakkında yanlış kanaatlere sebebiyet vermektedir. Bu sıkıntının giderilebilmesini teminen tüm vitrinlerden indirim tabelalarının kaldırılmasını, indirimin Odamızca belirlenecek belirli günler dahilinde yapılmasını, uymayanlara cezai işlem başlatılmasını sağlamak üzere 61 Meslek Komitesinin kararına istinaden Uyulması Zorunlu Mesleki Teamül Kararı olarak benimsenmesi Oda Meclisimizin 24.03.2005 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul olunmuştur. 24.03.2005
Kuşadası Ticaret Odası Odamızın çalışma sınırları içinde olan Kuşadası,Davutlar, Güzelçamlı dahilinde ticari faaliyette bulunan kayıtlı kuyumculuk işletmeleri ve imalat atölyelerinin yaptığı satışlar için tanzim ettiği garanti sertifikalarında en az aşağıda sıralanan ayrıntıların bulundurulması zorunludur.a)Pırlantalı mallarda;Renk kodu,Temizlik kodu, Karat cinsinden ağırlığı; b)Renkli taşlarda; Taşın maden veya sentetik olduğu, Maden ise ve sonradan renklendirilmiş ise bunun belirtilmesi, Karat cinsinden ağırlığı; c) Taşsız mallarda;Madenin cinsi, Ayarı. Bu belirlemeler, mutlaka uluslararası altın ve pırlanta konseylerinin kabul ettiği kısaltmalarla yapılacaktır, sertifikalarda fiyat TL cinsinden belirtilmek zorundadır. Bunun dışındaki beyanlar,uzlaşmazlık durumunda teammüllere göre KUTO ekspertiz ve bilirkişi heyetleri tarafından işletme lehine bir gerekçe olarak kabul edilmeyecektir. Sertifikalara, işletmenin bağlı bulunduğu meslek odası ve kurumun adı, e-posta adresi ve telefon numarası yazılmalıdır. Çok miktarda artmış görünen marka saatlerin taklitlerinin satışlarının ve bu malların bulundurulmasının ilgili yasa maddeleri gereğince yasaklanmış olduğu hatırlatılarak, yapılacak yasal denetimlerde mağdur olunmaması için sektöre bağlı kuyumcu dükkanlarına uyarıda bulunulması kararlaştırılmıştır. İmalat Atölyelerinde 995 ve 916 milyemlik maden veya müşteri ile anlaşmak kaydı ile, üzerinde damga bulunan 585 veya 750 milyemlik hurda maden kullanılacaktır. Tezgahaltı ramatı eritilerek ifrazı ve raporu alınmadan imalat yapılmayacaktır. 31.05.2007
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Haksız rekabete sebebiyet vermemek, mesleki ahlak ve dayanışmayı zedelemeyecek, tüketicinin yanıltılmasına yol açmamak, ticaretin genel menfaatlere uygun gelişmesini engellemeyecek şekilde Meslek Komitemize bağlı işyerlerinin ve mağazalarının önlerine, müşterilerin olumsuz düşünmesine sebep olacak şekilde yüksek oranlı indirim günleri tertip etmelerinin yanlış anlama ve kanaatlere sebebiyet vereceğinden; bu tür indirim günleri tertip edilmesinin önlenmesi ve haksız rekabete neden olmamak için kış indirim günlerinin 1 Şubat -31 Mart tarihleri arasında yaz indirim günlerinin ise 1 Ağustos -30 Eylül tarihleri arasında Odamız bilgisi dahilinde ve kontrolünde yapılmasının sağlanması, buna uymayan üyelerimiz hakkında cezai işlem yapılmasını temin edilmesi hususunda riayeti mecburi mesleki karar alınmasına karar verildi. 24.05.2005
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitemizce hafta tatili olan Pazar günleri Samsun Merkez İlçe’de faaliyet gösteren ve Odamıza kayıtlı bulunan tüm Toptan Ayakkabı Satanların işyerlerinin kapalı tutulması ve bunun 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. maddesinin g fıkrası gereği uygulanması zorunlu bir mesleki karar olarak değerlendirilmesine karar verildi. 05.06.2007
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Hafta tatili olan Pazar günleri ile Ramazan ve Kurban Bayramının 1. Ve 2.günleri Samsun Merkez İlçede faaliyet gösteren ve Odamıza kayıtlı bulunan tüm kuyumcuların iş yerlerinin kapalı tutulması ve bunun 5174 sayılı yasanın 12. maddesinin g fıkrası gereği uygulanması zorunlu bir mesleki karar olarak değerlendirilmesine karar verildi. 19.12.2006
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Soğuk hava depolarında ürünün tesliminde yazılı sözleşme yapılabilmekte ya da şifai veya fiili anlaşma yapılabilmektedir. 26.11.2012
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Şifai veya fiili ya da sözleşme dahi olsa ürünün soğuk hava deposuna teslimi sırasında depocu tarafından verilen teslim fişi üretici ya da tüccar tarafından alınmalıdır. 26.11.2012
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Teslim fişi üzerinde ürünün kasa adedi ya da kilosu belirtilmektedir. 26.11.2012
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Teslim fişi üzerinde kasanın plastik ya da tahta olup olmadığı belirtilmektedir. 26.11.2012
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Soğuk hava depolarından malın çıkışında da çıkış fişi verilmektedir. 26.11.2012
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Çiftçi ya da tüccara kantar fişi verilmiş olması ürünün belirtildiği miktarda çıkışının yapıldığı anlamına gelmektedir. 26.11.2012
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Ürünün ilaç lı olması durumu ürünün gazlı oda olarak tabir edilen odalarda işlem görüp daha sonra muhafaza işlemine geçilmiş olması anlamına gelmektedir. Bu durumda malın teslim fişi üzerinde bu işlemden geçtiğine dair ibare olmalıdır. Böylece depo işletenler bu işlemden dolayı çiftçi veya tüccardan ekstra ücret talep etmektedir. 26.11.2012
İstanbul Ticaret Odası Sentetik tiner imalatında hammade %95 vatespirit, yardımcı madde %5 tolien, selülozik tiner imalatında hammadde %60 tolien, yardımcı maddeler %10 metanol, %12 aseton, %4 butilglikol, %6 butilasetat, %8 ipa izabitabol ve aseton yerine metilasetat iponun yerine izabitobol kullanılır. 14.03.2013
İstanbul Ticaret Odası Yalnız tabii kauçuk kullanılarak tabii kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatı yapılmaz. Ancak sentetik kauçukla tabii kauçuk karıştırılarak sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcı elde edilir. Tabii Kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatında, tabii kauçuk hammaddesinin yanı sıra solvent de kullanılmaktadır. Ayrıca oluşturulan hamurda bazı düzenleyici hammaddeler de ilave edilmektedir. Tabii kauçuk esaslı bir yapıştırıcıda sentetik kauçuk ve yağ kullanılmamaktadır. 28.08.2013
İstanbul Ticaret Odası Tabii kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatında kullanılan hammadeler: SVR 10 TABİİ KAUÇUK. FEF (CARBON BLACK), KALSİT, ÇİNKO OKSİT, TH 110, KÜKÜRT, SOLVENT TRİKLORETİLEN. 28.08.2013
İstanbul Ticaret Odası Tabii kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatında kullanılan hammadelerin kullanım oranları: SVR 10 TABİİ KAUÇUK: %10 ile %15 arasında, FEF (CARBON BLACK): %5 ile %7 arasında, KALSİT: %3 ile %4 arasında, ÇİNKO OKSİT: %0,5 ile %1,5 arasında, TH 110: %2 ile %4 arasında, KÜKÜRT: %0,3 ile %1,2 arasında, SOLVENT TRİKLORETİLEN: %70 ile %80 arasındadır. 28.08.2013
İstanbul Ticaret Odası Sentetik Kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatında hammadde kullanılır, yardımcı madde kullanılmaz. 28.08.2013
İstanbul Ticaret Odası Sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatında kullanılan hammadeler: Sentetik Klorepren Kauçuk, Tabii Kauçuk, Sentetik Betapren Reçine, Solvent Toluen veya Hekzan. 28.08.2013
İstanbul Ticaret Odası Sentetik kauçuk esaslı yapıştırıcı imalatında kullanılan hammadelerin Kullanım Oranları: Sentetik Klorepren Kauçuk: %15 ile %20 arasında, Tabii Kauçuk: %5 ile %10 arasında, Sentetik Betapren Reçine: %5 ile %7 arasında, Solvent Toluen veya Hekzan: %60 ile %70 arasındadır. 28.08.2013
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bayan Kuaförlerinin çalışma gün ve saatleri:"a- Çalışma Günleri Salı günleri hariç b- Çalışma Saatleri 1- Kış Mevsiminde: 01 Kasım-31 Mart tarihleri arasında 09:00 ile 19:00 arası. 2- Yaz Mevsiminde: 01 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında: 08:00 ile 21:00 arası. c- Çalışma güne ve saatlerini gösterir yazı, Bayan Kuaförlerin iş yerlerinde tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek biçimde asılır, takılır, bulundurulur veya yapıştırılır. Ramazan ve Kurban Bayramları arifesine rastlayan Salı günleri tatilden istisna edilir. " 27.10.2015
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası "Çorlu'da bulunan inşaatların çevresinin güvenlik önlemleri amacıyla muhakkak osb malzeme veya tel çit ile çevrilmesi ve binanın ruhsat tabelasının ve iş güvenliği ile ilgili uyarıcı tabelaların konması" 25.07.2023